Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: BRldge Alfa

 

w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRidge AlfaCelem projektu jest wzmocnienie mechanizmów komercjalizacji polskich projektów naukowo-badawczych i zwiększenie ich szans na powodzenie rynkowe, a także kapitałowe i merytoryczne wsparcie ich pomysłodawców. Działanie Funduszu ukierunkowane jest na finansowanie projektów z obszaru tzw. internetu rzeczy (internet of things, loT) i BigData – o charakterze innowacji produktowej i procesowej znajdujących się w fazie Proof of Principle i Proof of Concept

 

Całkowity koszt realizacji projektu Grantowego: 50 000 000,00 PLN
Całkowita wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 40 000 000,00 PLN